Chương trình đào tạo ngành Công nghệ ô tô năm 2016

THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tên chương trình (tiếng Việt): Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Ô tô
Tên chương trình (tiếng Anh): Automotive Engineering Technology

Mã ngành đào tạo: 02031

Đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: Kỹ sư

Trình độ đào tạo: Đại học

Thời gian đào tạo: 04 năm

Đơn vị giảng dạy: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Khoa quản lý CTĐT: Khoa Công nghệ Ô tô

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Mục tiêu của chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với Tầm nhìn - Sứ mạng - Mục tiêu chiến lược của Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội; tương thích, phù hợp với Tầm nhìn - Sứ mạng của Khoa Công nghệ Ô tô, nhằm bồi dưỡng con người và phát triển nghiên cứu hoa học mang tính ứng dụng đáp ứng các nhu cầu xã hội.

Chương trình đào tạo ngành công nghệ ô tô năm 2016: /media/29/uffile-upload-no-title29606.pdf

  • Thứ Hai, 00:00 15/08/2016

Tags: