Chương trình dạy học năm 2019

Ban hành theo Quyết định số 776/QĐ-ĐHCN ngày 2 tháng 08 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Xem thêm

Chương trình dạy học năm 2018

Ban hành theo quyết định số 736/QĐ-ĐHCN ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Xem thêm

Chương trình dạy học năm 2017

Ban hành theo quyết định số 874/QĐ-ĐHCN ngày 8 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Xem thêm

Chương trình đào tạo ngành công nghệ ô tô năm 2015

Chương trình đào tạo ngành công nghệ ô tô năm 2015 ban hành theo quyết định số 894/QĐ-ĐHCN ngày 5 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)

Xem thêm