Hoạt động của IAB khoa Công nghệ ô tô từ 01/03-01/06/2022

Trong Khoảng thời gian từ 01/03-01/06 các hoạt động của IAB Khoa Công nghệ ô tô gồm các nội dung sau:

  • Thứ Tư, 14:14 01/06/2022