Chiến lược phát triển

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ GIAI ĐOẠN 2021 -2025

Sứ mạng:

Khoa công nghệ ô tô Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là đơn vị đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác các lĩnh vực về công nghệ nghệ kỹ thuật ô tô

Tầm nhìn:

Khoa công nghệ ô tô Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là một đơn vị đào tạo nghiên cứu khoa học học ứng dụng ứng dụng và chuyển giao công nghệ hệ trong lĩnh vực công nghệ ô tô đào tạo bồi dưỡng nhân lực có trình độ đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế

Giá trị cốt lõi:

Kỹ nghệ là nền tảng - Kiên định với mục tiêu - Kết nối tạo sức mạnh - Khách hàng là trung tâm - Khác biệt từ sáng tạo

Triết lý giáo dục:

Giáo dục toàn diện, vì sự phát triển bền vững và hội nhập

Nội dung chi tiết:/media/29/uffile-upload-no-title29627.pdf